Π.Α.Ε. ΓΦΣ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ
=======================
ΓΗΠΕΔΟ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΥ (ΠΡΟΥΣΙΩΤΙΣΣΗΣ 15) ΑΓΡΙΝΙΟ
==============================================
ΑΜΑΕ| 57345/06/Β/04/27 – ΓΕΜΗ 28231712000
==============================================
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
———
ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ κ.κ. ΜΕΤΟΧΩΝ
——————————————–
Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου που πάρθηκε στην από
9.6.2017 συνεδρίαση του και σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό ,
καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας «ΠΑΕ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ Γ.Φ.Σ.» σε
Τακτική Γενική Συνέλευση, στην αίθουσα των γραφείων της Εταιρείας,
Γήπεδο Παναιτωλικού (Προυσιωτίσσης 15) στο Αγρίνιο την 30η Ιουνίου
2017 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 11η Π.Μ. με θέματα
ημερήσιας διάταξης τα εξής |
1. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
Οι κ.κ Μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Τακτική αυτή Γενική
Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές στο ταμείο της
Εταιρείας ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Τράπεζα στην Ελλάδα ή στο
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν
από αυτήν της Γενικής Συνελεύσεως και να προσκομίσουν τα σχετικά
αποδεικτικά έγγραφα στα γραφεία της Εταιρείας.
Αγρίνιο 9η Ιουνίου 2017
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ