Προπόνηση Πέμπτης
24/08/2017
Προπόνηση και αποστολή αγώνα
25/08/2017